Villkor

Båt- & Trailer Aktiebolag och Båtramp(app) – Integritetspolicy och behandling av personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig
Båt- & Trailer Aktiebolag 556328-9353 (”Båtramp”,”vi”, ”appen”, ”vår”,”våra”,”Båt- och Trailer”)
respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.
I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka
ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina
egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder
vår webbplats, och/eller app samt våra tjänster som tillhandahålls via vår webbplats eller app (t.ex.
tillhandahållande av användarkonto) som administreras av Båt- & Trailer (”Appen”, ”Båtramp”).
Båt- & Trailer är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att
behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår
personuppgiftspolicy innan du använder appen.
All behandling av personuppgifter inom Båt- & Trailer sker i enlighet med tillämplig
personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade
dataskyddsförordningen (GDPR).

2. Centrala begrepp
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan
knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer,
personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende
vid nyttjande av appen kan utgöra personuppgifter.
Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling,
analysering, ändring, registrering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och
medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i
enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. Uppgifter som behandlas
De uppgifter som används och som samlas in av Båt- & Trailer (”appen”, ”Båtramp”) är:
• Namn
• Användarnamn
• E-postadress
• GPS position (Platsinformation)

4. Vårt/våra ändamål
• Kundservice och support
• Samla in användarens koordinater för att kunna visa närmaste hamn
• Delge telefonnummer till registrerade båtklubbar i Sverige
Integritetspolicy uppdaterades senast den 21 augusti 2019

5. Rättslig grund
Behandlingen är nödvändig då vi måste kunna dela GPS koordinater för att appen ska kunna
fungera för dig som kund. Samt kunna tillhandahålla tjänsten/appen/hemsidan https://
www.batochtrailer.se/ appen Båtramp.

6. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla de Tjänster du
önskar som kund hos Båt- & trailer eller som anges i våra ändamål för behandlingen enligt ovan.
Detta betyder bland annat att vi kommer att radera dina personuppgifter i våra databaser när du
som kund inte längre använder våra Tjänster eller när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det
ändamål för vilket de samlades in. När vi behåller dina personuppgifter för ändamål som inte är
relaterade till vårt avtalsförhållande, t.ex. för ändamål som berättigat intresse, behåller vi
uppgifterna endast så länge det är nödvändigt och/eller krävs enligt lag för respektive ändamål.

7. Skyddsåtgärder
Båt- & Trailer värnar om din integritet och om en hög säkerhet för dina personuppgifter.
Båt- & Trailer har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från
obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All behandling av dina personuppgifter sker
under strikt sekretess.

8. Dina rättigheter och val
• Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in;
• Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt
samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna (förutsatt att det inte finns någon annan
rättslig grund för behandlingen)
• Om du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas
berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre (du har dock alltid rätt till radering av
personuppgifter som används för direkt marknadsföring med stöd av en intresseavvägning);
• Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas p.g.a.
rättslig förpliktelse;

9. Kontaktuppgifter
Vi hoppas att ovanstående information är användbar för dig och klargör hur och varför vi behandlar
dina personuppgifter. Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om
du vill utöva dina rättigheter enligt ovan kan du kontakta oss via e-post till: info@batochtrailer.se